Promocje
GEO - Szafka z blatem 60 cm. Kolor: biały połysk.
GEO - Szafka z blatem 60 cm. Kolor: biały połysk.

959,20 zł

Cena regularna: 1 199,00 zł

Najniższa cena: 1 079,00 zł
szt.
GEO - Szafka z umywalką 100 cm. Kolor: grafit mat
GEO - Szafka z umywalką 100 cm. Kolor: grafit mat

1 399,20 zł

Cena regularna: 1 749,00 zł

Najniższa cena: 1 575,00 zł
szt.
GEO - Szafka wysoka boczna 35 cm. Kolor: biały połysk
GEO - Szafka wysoka boczna 35 cm. Kolor: biały połysk

640,00 zł

Cena regularna: 800,00 zł

Najniższa cena: 720,00 zł
szt.
GEO - Szafka z blatem 80 cm. Kolor: biały połysk.
GEO - Szafka z blatem 80 cm. Kolor: biały połysk.

1 079,20 zł

Cena regularna: 1 349,00 zł

Najniższa cena: 1 215,00 zł
szt.
GEO - Szafka z umywalką 100 cm. Kolor: dąb urban jasny
GEO - Szafka z umywalką 100 cm. Kolor: dąb urban jasny

1 399,20 zł

Cena regularna: 1 749,00 zł

Najniższa cena: 1 575,00 zł
szt.
Produkt dnia
SIENA - Szafka podumywalkowa 80 cm. Kolor: biały połysk
SIENA - Szafka podumywalkowa 80 cm. Kolor: biały połysk

1 601,10 zł

Cena regularna: 1 779,00 zł

Najniższa cena: 1 601,00 zł
szt.
MONTEBIANCO - Szafka podumywalkowa 120 cm. Kolor: biały mat
MONTEBIANCO - Szafka podumywalkowa 120 cm. Kolor: biały mat

2 556,00 zł

Cena regularna: 2 840,00 zł

Najniższa cena: 2 328,80 zł
szt.
BRYLANT - Szafka podumywalkowa 50 cm. Kolor: czarny mat
BRYLANT - Szafka podumywalkowa 50 cm. Kolor: czarny mat

1 404,00 zł

Cena regularna: 1 560,00 zł

Najniższa cena: 1 560,00 zł
szt.
GEO - Szafka z umywalką 60 cm. Kolor: biały połysk.
GEO - Szafka z umywalką 60 cm. Kolor: biały połysk.

1 039,20 zł

Cena regularna: 1 299,00 zł

Najniższa cena: 1 169,00 zł
szt.
TWINS - Szafka Koło Twins 80 cm z umywalką. Kolor: czarny mat
TWINS - Szafka Koło Twins 80 cm z umywalką. Kolor: czarny mat

659,00 zł

Cena regularna: 1 900,00 zł

Najniższa cena: 459,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Montebianco amelia
Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep internetowy ATRAKCYJNA ŁAZIENKA, dostępny pod adresem internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl, prowadzony jest przez Oristo Sp. Z o.o. z siedzibą w Montowo 59, 13-324 Grodziczno. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332029, o kapitale zakładowym 10 510 000,00 zł, NIP 8771460293, REGON 280404312

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca/Usługodawca – Oristo Sp. Z o.o. z siedzibą w Montowo 59, 13-324 Grodziczno, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332029, o kapitale zakładowym 10 510 000,00 zł, NIP 8771460293, REGON 280404312
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep/Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Opinie - Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii, ocen i komentarzy dotyczących Sklepu Internetowego, Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

STRONY TRANSAKCJI
Sprzedawca, ORiSTO Sp. z o. o. (dalej: ORiSTO) z siedzibą: Montowo 59, 13-324 Grodziczno; NIP: 8771460293, REGON: 280404312 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332029, numer telefonu 784-960-747.
www.atrakcyjna-lazienka.pl
Zamówienie w sklepie internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl może złożyć każda osoba fizyczne, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP zwana dalej „Kupującym”. Jeśli dalej w Regulaminie mowa o Konsumencie należy przez to rozumieć Kupującego do którego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie w jakim nabywa produkty w celu nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI
Przedmiotem umów zawieranych w sklepie internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl jest sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Oristo a oferowanych w sklepie internetowym. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte poprzez sklep internetowy mają charakter odpłatny.
Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.atrakcyjna-lazienka.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w polskich złotych. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty transportu ponosi Kupujący. Zasady ponoszenia opłat transportowych i ich wysokość zostaną ostatecznie ustalone zostaną z Kupującym i potwierdzone poprzez wiadomość e-mail.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Wszelkie zmiany cen o jakich mowa w zdaniu poprzednim zostaną uwidocznione przy produkcie z w chwili ich zmiany.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.atrakcyjna-lazienka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Są one objęte gwarancją ORiSTO.
Wraz z zakupionym towarem otrzymają Państwo następujące dokumenty:

 • Faktura VAT – stanowiąca dowód zakupu i dowód gwarancji
 • Warunki gwarancji i zasady użytkowania mebli
 • Instrukcję montażu
 • Kołki do montażu
 • Znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki
 • Formularz druku odstąpienia od umowy (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)
 • Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)
 • Wykaz informacji o jakich mowa w art.12 ustawy o prawach konsumenta (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny).

 

REKLAMACJE

Regulamin określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Reklamacja może zostać złożona na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Kupnera 11, 14-260 Lubawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oristo.meble@oristo.pl.

Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Kupnera 11, 14-260 Lubawa.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:

 - w przypadku Produktów - rzeczy ruchomych - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania.

- w przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Kupnera 11, 14-260 Lubawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oristo.meble@oristo.pl.

Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Kupnera 11, 14-260 Lubawa.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Produkty - rzeczy ruchome:

- sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych  - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- w przypadku Produktów - rzeczy ruchomych - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

- konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma  - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Powyższe postanowienia w zakresie ODSTĄPIENIA OD UMOWY i dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

OPINIE O PRODUKTACH

Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

Opinie nie są weryfikowane przez Sprzedawcę.

 

ZAPISY O PRZEDSIĘBIORCACH

Poniższe postanowienia są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

WYSYŁKA I ZWROTY
Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu i realizowane zaraz po otrzymaniu należności na rachunek bankowy.

ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizujemy w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Wysyłka firmą spedycyjną - czas dostawy zgodny z regulaminem danej firmy. Transport ORiSTO Sp. z o.o. - koszty transportu i termin wg indywidualnych ustaleń. Cena zależna jest od odległości, wielkości zamówienia oraz aktualnie obowiązujących stawek za transport ORiSTO, które zostaną przedstawione Nabywcy do akceptacji w sposób wskazany powyżej.
Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej www.atrakcyjna-lazienka.pl
 • podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi sprawdzenie i ewentualne poprawienie złożonego zamówienia.

Pracownik sklepu potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia i uzgodni szczegóły dotyczące płatności: przelew lub pobranie.
W przypadku przelewu, towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty. Momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia ceny za określony towar na konto Sprzedającego.
Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Nabywca upoważnia www.atrakcyjna-lazienka.pl do wystawienia faktury bez jego podpisu.
Sklep zastrzega sobie prawo:

 • odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców (w przypadku ceramiki i produktów, których www.atrakcyjna-lazienka.pl nie jest producentem)
 • odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych
 • żądania wpłaty zaliczki na towary specjalnie zamawiane lub towary o wartości zamówienia powyżej 5.000 zł
 • jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia nie zostanie potwierdzone zostaje ono odrzucone, co oznacza, że nie będzie ono realizowane.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, www.atrakcyjna-lazienka.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.
FORMY PŁATNOŚCI
Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:

 • przelew na konto bankowe Sprzedającego – PKO BP 77102017520000060201274026

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, który jest ustalany indywidualnie przy każdym zamówieniu i zależny od miejsca dostawy.
CENY
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY
Gwarant (ORiSTO) zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i zamontowania w/g instrukcji dołączonej do wyrobu:

 • Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 60 miesięcy (5 Lat) od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
 • Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:
 • dokument zakupu
 • karta montażu szafki (znajduje się wewnątrz wyrobu)
 • znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki.

Sprzedający jest zobowiązany:

 • do wydania Kupującemu mebla w opakowaniu fabrycznym wraz z dokumentem sprzedaży
 • do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i fakturą zakupu
 • w obecności i na życzenie Kupującego do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności szafki, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE:

 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli
 • uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta
 • uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania
 • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu, których obniżono cenę
 • zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel
 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia
 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych. W meblach sprzedawanych z ekspozycji: uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy zakupie, z którymi klient został zapoznany w trakcie zakupu.
 • Przy sprzedaży wyrobu na podstawie wzoru, meble dostarczone są do obrotu w opakowaniach. Jeśli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia lub naruszenia, meble wydawane są kupującemu bez rozpakowania (o ile nie będzie tego wymagał).
  W takiej sytuacji termin zgłoszenia na wady widoczne (jawne), wynosi siedem dni (kalendarzowych) od daty zakupu i należy wówczas bezwzględnie zachować opakowanie fabryczne do kontroli, do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Reklamacje dotyczące braków, uszkodzeń, wad powstałych w trakcie użytkowania obsługiwane są przez sklep www.atrakcyjna-lazienka.pl- Zgłoszenie reklamacyjne, WRAZ Z NUMEREM TELEFONU DO KONTAKTU, należy złożyć przesyłając je na adres e-mail oristo.meble@oristo.pl Informacja zostanie przesłana do producenta, który w ciągu 14 dni skontaktuje się z klientem i ustali dalsze szczegóły działania.
 • O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez sklep www.atrakcyjna-lazienka.pl w terminie: - w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego, - we wszystkich innych przypadkach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
 • W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad.
 • Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia.
 • W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.

Wszelkie uszkodzenia związane z ubytkiem lub uszkodzeniem mechanicznym powinny być zgłoszone przy odbiorze produktu. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez uwag powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wykonana wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki lub w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.
Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 i 35  ustawy o prawach konsumenta. 
Konsument realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym możliwe jest to poprzez użycie formularza odstąpienia przesłanego wraz z dokumentami do Konsumenta.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą, a ORiSTO dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano płatności ( w przypadku płatności za pobraniem zwrot również dokonany zostanie na rachunek bankowy Konsumenta, chyba, że Konsument postanowi inaczej, o czym powinien niezwłocznie poinformować ORiSTO).
Konsument powinien zwrócić produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu na swój koszt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotowi nie podlega towar przeceniony: promocja, wyprzedaż.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.atrakcyjna-lazienka.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie produkty i nazwy, i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego www.atrakcyjna-lazienka.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego ATRAKCYJNA ŁAZIENKA jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym/tu dołączyłabym zgodę marketingową/.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego ATRAKCYJNA ŁAZIENKA mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkować będzie  brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy.
  6. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna KLAUZULA INFORMACYJNA
  W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Sprzedaży między sklepem www.atrakcyjna-lazienka.pl, a konsumentami będą rozstrzygane pomiędzy stronami rozstrzygane będą według właściwości miejscowej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub ewentualnie miejsca wykonania umowy. Wykonując obowiązki ustawowe wynikające z ustawy z 23 września 2016 r. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w tym miejscu znajdować się będzie link do strony zawierającej rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl