Promocje
MAJA - Słupek wiszący 35 cm. Biały.
MAJA - Słupek wiszący 35 cm. Biały.
1 112,00 zł 469,00 zł
szt.
SIENA - Komplet 50 + 40 cm. Kolor: dąb czarny
SIENA - Komplet 50 + 40 cm. Kolor: dąb czarny
2 578,00 zł 799,00 zł
szt.
AKCESORIA - Włącznik 3 cm, ze ściemniaczem
AKCESORIA - Włącznik 3 cm, ze ściemniaczem
50,00 zł 48,00 zł
szt.
Produkt dnia
SILVER - Szafka z umywalką 120 centralna. Kolor: szary mat.
SILVER - Szafka z umywalką 120 centralna. Kolor: szary mat.
2 123,00 zł 1 299,00 zł
szt.
MONTEBIANCO - Szafka podumywalkowa 60 cm. Kolor: biały mat
MONTEBIANCO - Szafka podumywalkowa 60 cm. Kolor: biały mat
1 726,00 zł 1 467,00 zł
szt.
Zestaw podtynkowy WC OTTAWA 4w1 - chrom
Zestaw podtynkowy WC OTTAWA 4w1 - chrom
1 614,00 zł
szt.
LOUIS - szafka podumywalkowa 82 cm, biały połysk
LOUIS - szafka podumywalkowa 82 cm, biały połysk
5 037,00 zł 4 280,00 zł
szt.
SIENA - Szafka podumywalkowa 80 cm. Kolor: granatowy mat
SIENA - Szafka podumywalkowa 80 cm. Kolor: granatowy mat
1 677,00 zł 1 510,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep internetowy ATRAKCYJNA ŁAZIENKA, dostępny pod adresem internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl, prowadzony jest przez Oristo meble Sp. Z o.o. z siedzibą w Lubawie 14,260, Kupnera 11. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000325492, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 zł, NIP 7441768343, REGON 280371096. 

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Oristo meble Sp. Z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Kupnera 11, kod pocztowy 14-260, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000325492, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 zł, NIP 7441768343, REGON 280371096.
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

STRONY TRANSAKCJI
Sprzedawca, ORiSTO meble Sp. z o. o. (dalej: ORiSTO) z siedzibą: ul. Kupnera 11, 14-260 Lubawa; NIP: 744-176-83-43, REGON: 280371096 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325492, numer telefonu 784-960-747.
www.atrakcyjna-lazienka.pl
Zamówienie w sklepie internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl może złożyć każda osoba fizyczne, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP zwana dalej „Kupującym”. Jeśli dalej w Regulaminie mowa o Konsumencie należy przez to rozumieć Kupującego do którego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie w jakim nabywa produkty w celu nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI
Przedmiotem umów zawieranych w sklepie internetowym www.atrakcyjna-lazienka.pl jest sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Oristo a oferowanych w sklepie internetowym. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte poprzez sklep internetowy mają charakter odpłatny.
Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.atrakcyjna-lazienka.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w polskich złotych. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty transportu ponosi Kupujący. Zasady ponoszenia opłat transportowych i ich wysokość zostaną ostatecznie ustalone zostaną z Kupującym i potwierdzone poprzez wiadomość e-mail.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Wszelkie zmiany cen o jakich mowa w zdaniu poprzednim zostaną uwidocznione przy produkcie z w chwili ich zmiany.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.atrakcyjna-lazienka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Są one objęte gwarancją ORiSTO.
Wraz z zakupionym towarem otrzymają Państwo następujące dokumenty:

 • Faktura VAT – stanowiąca dowód zakupu i dowód gwarancji
 • Warunki gwarancji i zasady użytkowania mebli
 • Instrukcję montażu
 • Kołki do montażu
 • Znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki
 • Formularz druku odstąpienia od umowy (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)
 • Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)
 • Wykaz informacji o jakich mowa w art.12 ustawy o prawach konsumenta (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny).

WYSYŁKA I ZWROTY
Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu i realizowane zaraz po otrzymaniu należności na rachunek bankowy.

ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizujemy w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Wysyłka firmą spedycyjną - czas dostawy zgodny z regulaminem danej firmy. Transport ORiSTO meble Sp. z o.o. - koszty transportu i termin wg indywidualnych ustaleń. Cena zależna jest od odległości, wielkości zamówienia oraz aktualnie obowiązujących stawek za transport ORiSTO, które zostaną przedstawione Nabywcy do akceptacji w sposób wskazany powyżej.
Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej www.atrakcyjna-lazienka.pl
 • podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi sprawdzenie i ewentualne poprawienie złożonego zamówienia.

Pracownik sklepu potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia i uzgodni szczegóły dotyczące płatności: przelew lub pobranie.
W przypadku przelewu, towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty. Momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia ceny za określony towar na konto Sprzedającego.
Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Nabywca upoważnia www.atrakcyjna-lazienka.pl do wystawienia faktury bez jego podpisu.
Sklep zastrzega sobie prawo:

 • odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców (w przypadku ceramiki i produktów, których www.atrakcyjna-lazienka.pl nie jest producentem)
 • odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych
 • żądania wpłaty zaliczki na towary specjalnie zamawiane lub towary o wartości zamówienia powyżej 5.000 zł
 • jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia nie zostanie potwierdzone zostaje ono odrzucone, co oznacza, że nie będzie ono realizowane.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, www.atrakcyjna-lazienka.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.
FORMY PŁATNOŚCI
Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:

 • przelew na konto bankowe Sprzedającego – BGŻ SA 04 2030 0045 1110 0000 0214 8680

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, który jest ustalany indywidualnie przy każdym zamówieniu i zależny od miejsca dostawy.
CENY
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY
Gwarant (ORiSTO) zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i zamontowania w/g instrukcji dołączonej do wyrobu:

 • Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 60 miesięcy (5 Lat) od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
 • Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:
 • dokument zakupu
 • karta montażu szafki (znajduje się wewnątrz wyrobu)
 • znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki.

Sprzedający jest zobowiązany:

 • do wydania Kupującemu mebla w opakowaniu fabrycznym wraz z dokumentem sprzedaży
 • do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i fakturą zakupu
 • w obecności i na życzenie Kupującego do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności szafki, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE:

 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli
 • uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta
 • uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania
 • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu, których obniżono cenę
 • zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel
 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia
 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych. W meblach sprzedawanych z ekspozycji: uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy zakupie, z którymi klient został zapoznany w trakcie zakupu.
 • Przy sprzedaży wyrobu na podstawie wzoru, meble dostarczone są do obrotu w opakowaniach. Jeśli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia lub naruszenia, meble wydawane są kupującemu bez rozpakowania (o ile nie będzie tego wymagał).
  W takiej sytuacji termin zgłoszenia na wady widoczne (jawne), wynosi siedem dni (kalendarzowych) od daty zakupu i należy wówczas bezwzględnie zachować opakowanie fabryczne do kontroli, do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Reklamacje dotyczące braków, uszkodzeń, wad powstałych w trakcie użytkowania obsługiwane są przez sklep www.atrakcyjna-lazienka.pl- Zgłoszenie reklamacyjne, WRAZ Z NUMEREM TELEFONU DO KONTAKTU, należy złożyć przesyłając je na adres e-mail oristo.meble@oristo.pl Informacja zostanie przesłana do producenta, który w ciągu 14 dni skontaktuje się z klientem i ustali dalsze szczegóły działania.
 • O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez sklep www.atrakcyjna-lazienka.pl w terminie: - w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego, - we wszystkich innych przypadkach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
 • W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad.
 • Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia.
 • W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.

Wszelkie uszkodzenia związane z ubytkiem lub uszkodzeniem mechanicznym powinny być zgłoszone przy odbiorze produktu. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez uwag powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wykonana wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki lub w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.
Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 i 35  ustawy o prawach konsumenta. 
Konsument realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym możliwe jest to poprzez użycie formularza odstąpienia przesłanego wraz z dokumentami do Konsumenta.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą, a ORiSTO dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano płatności ( w przypadku płatności za pobraniem zwrot również dokonany zostanie na rachunek bankowy Konsumenta, chyba, że Konsument postanowi inaczej, o czym powinien niezwłocznie poinformować ORiSTO).
Konsument powinien zwrócić produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu na swój koszt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotowi nie podlega towar przeceniony: promocja, wyprzedaż.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.atrakcyjna-lazienka.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie produkty i nazwy, i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego www.atrakcyjna-lazienka.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego ATRAKCYJNA ŁAZIENKA jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym/tu dołączyłabym zgodę marketingową/.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego ATRAKCYJNA ŁAZIENKA mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkować będzie  brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy.
6. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna KLAUZULA INFORMACYJNA
W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Sprzedaży między sklepem www.atrakcyjna-lazienka.pl, a konsumentami będą rozstrzygane pomiędzy stronami rozstrzygane będą według właściwości miejscowej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub ewentualnie miejsca wykonania umowy. Wykonując obowiązki ustawowe wynikające z ustawy z 23 września 2016 r. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w tym miejscu znajdować się będzie link do strony zawierającej rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl